Μεταβίβαση άδειας οχήματος

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
Μεταβίβαση άδειας οχήματος

 

Σε περίπτωση που η οικογένεια ή ο νόμιμος κληρονόμος προσώπου που απεβίωσε επιθυμεί να μεταφέρει στο όνομά του άδεια οχήματος που είχε εκδοθεί στο όνομα του θανόντος, οφείλει να προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία μεταβίβασης της άδειας προτού ξεκινήσει να κάνει χρήση του οχήματος. 

 

 

Σ’ αυτή την περίπτωση, συνιστάται ο δικαιούχος να απευθύνεται σε σχολή οδηγών αυτοκινήτων και να την εξουσιοδοτεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
  2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 
  3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. που ν’ αποδεικύνει τη δήλωση του οχήματος που κληρονομήθηκε και το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε κληρονόμο (αποδοχή κληρονομιάς).
  4. Άρση παρακράτησης κυριότητας από την αντιπροσωπεία, σε περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας στο πεδίο των παρατηρήσεων η φράση «Παρακράτηση Κυριότητας». 
  5. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφροίας από το taxisnet για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (Βεβαίωση περί μη Οφειλής Τελών Κυκλοφορίας).
  6. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει.

 

Ο κληρονόμος προβαίνει σε πληρωμή του αναλογούντος τέλους μεταβίβασης (παράβολο) και συμπληρώνει την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς και την εξουσιοδότηση προς τη σχολή οδηγών.

Τα δύο αυτά έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. Τέλος, όλα τα παραπάνω έγγραφα, το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου και οι θεωρημένες αίτηση και εξουσιοδότηση, παραδίδονται στον πληρεξούσιο της σχολής οδηγών για να δρομολογήσει τη μεταβίβαση. 

 

Αν έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας, υποβάλλεται από τους κληρονόμους του οχήματος Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι: «Έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή».

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι προτίθενται να αποσύρουν οριστικά από την κυκλοφορία το όχημα, υποβάλλουν ο καθένας ατομική Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, στην οποία δηλώνουν ότι: 

 

«Αποσύρω οριστικά από την κυκλοφορία το με αριθμό κυκλοφορίας ……………….. όχημα λόγω ολοσχερούς καταστροφής και δεν πρόκειται να επανακυκλοφορήσει.»