ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του alivio

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του alivio

(εφεξής οι «Όροι»)

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 1. Με το παρον ρυθμίζονται οι όροι χρήσης και η πολιτική ασφάλειας της πλατφόρμας alivio (εφεξής η «Πλατφόρμα»), η οποία και λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας www.aivio.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»).
 2. Για τις ανάγκες των Όρων, οι όροι «πλατφόρμα» και «ιστοσελίδα» θα έχουν ταυτόσημη έννοια, πλην ρητής ειδικότερης διάκρισης, ως φορέας λειτουργίας τους δε θα νοείται η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΙΒΙΟ (ALIVIO) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Alivio»).
 3. Με την αποδοχή των Όρων, ο χρήστης δηλώνει ότι συναποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο του περιεχομένου τους ως προς τη χρήση και την εφαρμοζόμενη πολιτική ασφάλειας ως δίκαια, εύλογα και ανταποκρινόμενα στο προσδοκώμενο από εκείνον και αναγκαίο από τη νομοθεσία επίπεδο προστασίας.
 4. Οι Όροι ρυθμίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας που υποστηρίζει την πλατφόρμα. Στο μέτρο που οι χρήστες δεν προβαίνουν σε κάποια ειδικότερη δήλωση, οι Όροι ρυθμίζουν συμπληρωματικά σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρέωσεις τους.

 

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την αποδοχή των Όρων ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι κατανοεί και συμφωνεί με τα ακόλουθα:

 1. Η Alivio θέτει σε εφαρμογή την πρώτη στην Ελλάδα διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης του καταναλωτικού κοινού με γραφεία τελετών. Σκοπός της είναι να παράσχει στο χρήστη τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ένα μεγάλο εύρος παρόχων της σχετικής υπηρεσίας καθώς και να ενημερωθεί, να συγκρίνει και να επιλέξει χωρίς πρόσθετο κόστος και κόπο τον Επαγγελματία με τον οποίον θέλει να συνεργαστεί. Στόχος της πλατφόρμας είναι να παράσχει ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβαλλον που θα σέβεται την περίσταση της τελετής και θα εγγυάται υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ χρήστη και Επαγγελματία.
 2. Με τη συμμετοχή του στην Πλατφόρμα, στον χρήστη παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Επισκόπηση διαθέσιμων προφίλ-προσωπικών σελίδων Επαγγελματιών με πληροφορίες για την ιστορία, τις υπηρεσίες, τον τιμοκαταλογο και στοιχεία της επιχείρησης 
 • Τοπική αναζήτηση Επαγγελματιών – Προβολή γεωγραφικής θέσης
 • Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Επαγγελματία
 • Διαβίβαση αιτημάτων στον Επαγγελματία – Λήψη προσφορών από τον Επαγγελματία
 • Δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης με τον Επαγγελματία με τα τεχνικά μέσα της πλατφόρμας.

Οι υπηρεσίες αυτές θα εξειδικεύονται λειτουργικά και τεχνικά από ειδικές ενδείξεις της πλατφόρμας και ενδέχεται να τροποποιούνται ή να εμπλουτίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του φορέα της πλατφόρμας.

 

3. Τρόποι επικοινωνίας - Λειτουργία

 • Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Επαγγελματία (με βάση τα στοιχεία που αυτός θα έχει αναρτήσει) είτε να αναζητήσει ηλεκτρονικά προσφορές Επαγγελματιών. 
 • Ο χρήστης θα συμπληρώνει αίτηση (φόρμα), στην οποία θα περιγράφει το είδος της τελετής που επιθυμεί να διοργανώσει. Η πλατφόρμα θα φροντίζει η αίτηση αυτή να διαβιβάζεται στον Επαγγελματία της επιλογής του χρήστη, ώστε εκείνος να διατυπώνει μια έγγραφη προσφορά οικονομικών όρων. Ο χρήστης θα μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την προσφορά. Θα μπορεί ακόμα να υποβάλει «Γενικό Αίτημα» για προσφορά, το οποίο θα διαβιβάζεται από την πλατφόρμα σε τρεις (3) Επαγγελματίες που θα εκδηλώνουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο ενδιαφέρον. 
 • Ως αποδοχή της προσφοράς θα νοείται η θετική ανταπόκριση του χρήστη με τα εργαλεία που θα παρέχει η πλατφόρμα. 
 • Θα είναι επίσης εφικτή η περαιτέρω απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας τους και το αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
 • Η πλατφόρμα δεν θα ευθύνεται για την εκτέλεση της συμφωνίας που θα επιτυγχάνεται μέσω των εργαλείων της. Η σύμβαση θα καταρτίζεται μεταξύ χρήστη και Επαγγελματία. Η Αlivio δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος και θα περιορίζεται στην παροχή των διαδικτυακών μέσων επίτευξης της συμφωνίας, χωρίς να ελέγχει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. 
 1. Ειδικές δηλώσεις του χρήστη:
 • Αναγνωρίζω ότι η ιδέα της πλατφόρμας και κάθε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλο που απορρέει από αυτήν ανήκει στην Alivio ή πρόσωπα που συνδέονται συμβατικά με αυτήν.
 • Κατανοώ ότι η όποια συμφωνία μου σχετικά με τη διεξαγωγή τελετής που επιθυμώ συνάπτεται απευθείας με τον πάροχο-ανεξάρτητο Επαγγελματία και όχι με την Alivio ή την πλατφόρμα. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησα τα μέσα της πλατφόρμας, δεν έχω ως αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε φορέα αυτής.
 • Οποιαδήποτε πλημμέλεια στη διεξαγωγή της τελετής, συμπεριλαμβανομένης της υπαίτιας αδυναμίας διεξαγωγής της, δεν θα προσαφθεί στην Alivio και εν γένει στην πλατφόρμα. Γνωρίζω και εκτιμώ ότι η Alivio έχει μεριμνήσει ώστε στην πλατφόρμα να διασυνδέονται Επαγγελματίες με τη μέγιση δυνατή επάρκεια, πλην όμως δεν μπορεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε δικό τους πταίσμα. Οι διασυνδεδεμένοι στην πλατφόρμα Επαγγελματίες δεν είναι προστηθέντες της Alivio.
 • Κατανοώ ότι η πλατφόρμα (και η ιστοσελίδα) βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία ανάπτυξης και ενδέχεται να εμφανιστούν τεχνικά ή άλλα προβλήματα.

 

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περαιτέρω, ο χρήστης δηλώνει τα εξής:

 1. Για τις ανάγκες της πλατφόρμας, κατανοώ και αποδέχομαι ότι ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα μου, ιδιαίτερα κατά το στάδιο υποβολής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τελετής. Η χρήση των δεδομένων αυτών καλύπτεται από τις εδώ δηλώσεις και την αποδοχή της πολιτικής ασφάλειας της πλατφόρμας κατά το επόμενο άρθρο των Όρων (IV.).
 2. Συναινώ ανεπιφύλακτα στη χρήση και επεξεργασία από την πλατφόρμα των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων μου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

ΙP κατά το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής φόρμας ενδιαφέροντος

Έγγραφο περιεχόμενο αιτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν: Χρόνο και τόπο επιθυμητής τελετής, συνθήκες διεξαγωγής, προϋπολογισμό αυτής, προτιμώμενους παρόχους-Επαγγελματίες και όρους επικοινωνίας με αυτούς (περιλαμβανόμενης της συναφθείσας συμφωνίας).

 1. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται στη βάση της πλατφόρμας και θα διαγράφονται μετά από την πάροδο δύο (2) ετών.
 2. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχω στην πλατφόρμα και σε κάθε εξουσιοδοτημένο φορέα αυτής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιλεχθησόμενων υπεργολάβων και εκτελούντων την επεξεργασία) ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση για τα εξής:
 • Τη διατήρηση των δεδομένων σε κάθε πρόσφορο (υλικοτεχνικό ή λογισμικό) μέσο αποτύπωσης και αποθήκευσης, τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. 
 • Τη διαβίβαση των δεδομένων στους διασυνδεδεμένους παρόχους-Επαγγελματίες κατά τις ειδικότερες εντολές μου ή σύμφωνα με το διαμορφωθέν προφίλ μου.
 • Την ανωνυμοποιημένη χρήση των δεδομένων μου για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και τη διαμόρφωση εμπορικής, διαφημιστικής και εν γένει επικοινωνιακής πολιτικής της πλατφόρμας.
 • Τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας μου για την αποστολή μηνυμάτων σχετικών με τους σκοπούς της, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσής μου για τις δραστηριότητές της.
 1. Με το παρόν ρητά αποδέχομαι την ιδιότητα του φορέα της πλατφόρμας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων μου κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας  και αναμένω από αυτόν να ανταποκριθεί στις σχετικές υποχρέωσεις του, και συγκεκριμένα:
 • Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μου, λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
 • Να γνωρίζει και να τηρεί τις αρχές επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να προστατεύσει τα δικαιώματά μου ως υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψηςαποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR).
 • Να μην αποκαλύψει, κοινοποιήσει, αντιγράψει, παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μου σε οποιονδήποτε τρίτο (πλην όσων παρόχων-επαγγελματιών εγώ δηλώσω ότι επιθυμώ), χωρίς έγγραφη άδειά μου, με την επιφύλαξη κοινοποίησης προς αυτόν δεσμευτικής εντολής ή απόφασης από εποπτική, κρατική, φορολογική ή δικαστική αρχή.
 • Να τηρεί τις υποχρεώσεις και διαδικασίες τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, να εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, διαγραφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, χρήση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.
 • Να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας, όπως αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω από τους εδώ Όρους.
 • Να μην προβαίνει σε δημιουργία και αναπαραγωγή αντιγράφων είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή των προσωπικών δεδομένων μου.
 • Να με ενημερώνει εάν έχει συντρέξει περίπτωση διαρροής δεδομένων ή άλλης παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας και να αναφέρει προς εμένα και τις αρμόδιες Αρχές τα σχετικά περιστατικά.

 

Κατανοώ και αποδέχομαι όλα τα ανωτέρω, παρέχοντας πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση για την ανάληψη από τον φορέα της πλατφόρμας κάθε επιτρεπόμενης σχετικής ενέργειας.